Psykodynamisk terapi, som förkortas, (PDT) är en form av terapi som har sina rötter i psykoanalytisk teori och metod. 
Mindyourmind erbjuder tonåringar och vuxna terapi, psykodynamisk terapi ( PDT).
Du får träffa en leg. psykoterapeut.

Mindyourmind, erbjuder terapi på Söder ( Södermalm) i Stockholm

Välkommen!

Läs mer om:
Legitimerad psykoterapeut här >>>
Mindyourmind här >>>

Texten är till delar en förenklad beskrivning.
Källhänvisningar till texten finns längst ner på sidan.
Nedan finns en kort sammanfattning av sidans innehåll.

[bg_collapse view=”link” color=”#fcd088″ icon=”eye” expand_text=”Visa mig sammanfattningen” collapse_text=”Stäng” ]
– Psykodynamisk terapi är en behandlingsform baserad på psykologisk vetenskap
– Psykodynamisk terapi kan skilja sig åt beroende på inriktning
– PDT är en form av psykoterapi
[/bg_collapse]

Psykodynamisk terapi (PDT)

PDT, psykodynamisk terapi är detsamma som dynamisk terapi eller psykodynamisk psykoterapi. Ibland används också samtalsterapi eller terapi synonymt med PDT. På Mindyourmind används därför terapi synonymt med psykodynamisk terapi, PDT.
Psykodynamisk terapi är en av de vanligaste formerna av psykoterapi i Sverige och
har sin grund i psykoanalysen.

Psykoanalys

Psykoanalysen skapades för drygt 100 år sedan av Sigmund Freud.
Psykoanalytisk teori och metod utgår från att alla mänskliga handlingar och föreställningar har en medveten och en omedveten mening.

”nu gjorde jag så där igen, varför gör jag så fast jag vet att det blir på detta sätt …”

Exemplet är menat att exemplifiera, dels det medvetna (nu gjorde jag), dels det omedvetna (varför gör jag) samt den omedvetna meningen (fast jag vet att det blir…).

Som metod syftar psykoanalysen till att undersöka, förstå och medvetengöra den omedvetna meningen. Psykoanalytikern kan på så sätt hjälpa analysanden (den hjälpsökande) att bättre förstå sig själv. Vanligtvis träffas psykoanalytiker och analysanden 3-5 gånger i veckan under lång tid, flera år. Men det har hänt mycket sedan Freud först formulerade den psykoanalytisk teorin för drygt hundra år sedan.

Den psykoanalytisk teorin och metoden har alltså vidareutvecklats sedan Freud först formulerade den. Utvecklingen har bland annat inneburit att nya psykoanalytiska utvecklingsteorier formulerats och att nya metoder praktiserats. Utvecklingen har format hur psykodynamisk terapi praktiseras idag.

Psykodynamisk terapi har utvecklats de senaste hundra åren

Utvecklingen av psykodynamisk terapi har inneburit omfattande förändringar.
Förändringarna har bland annat lett till att delar av ursprungsteorin och metoden har tonats ner eller försvunnit och andra delar lyfts fram eller lagts till.
Psykodynamisk terapi, dess teori och metod, vilar idag i huvudsak på:

 1. Psykoterapeuters och psykoanalytikers samlande erfarenheter
 2. En omfattande och växande psykoterapiforskning
 3. Modern utvecklingspsykologi

Trots att olika psykodynamiska terapier har samma teoretiska och metodologiska grund kan de skilja sig åt, ha olika inriktningar.
Inte minst spelar de mer moderna utvecklingsteorierna roll, exempelvis anknytningsteori, affektteori och mentaliseringsteori.
Det tycks också så, att även om psykoterapeuter arbetar utifrån samma inriktning, teori och metod, så kommer arbetet färgas av psykoterapeutens utveckling av teori, metod och egna yrkeserfarenheter.

Hur psykodynamisk terapi praktiseras idag

En psykodynamisk terapi börjar vanligtvis med att den hjälpsökande (patienten*) och psykoterapeuten träffas vid tre inledande samtal, så kallade bedömningssamtal.
Om patient och psykoterapeut efter bedömningssamtalen är överens om att fortsätta ses kan terapin starta.
Det är vanligt att patient och psykoterapeut träffas en gång i veckan, samma dag och samma tid, under 45 minuter. En psykodynamisk terapi kan vara kortare (ett par månader) eller längre (flera år).
*Ordet patient kommer från latinet pati och betyder ”lida” eller ”tåla”.

Psykodynamisk terapi kan förenklat beskrivas som en process där upplevda svårigheter behandlas genom samtal i ett tryggt och förutsägbart sammanhang. Oftast uppmanas patienten att fritt tala om det som faller patienten in. Psykoterapeuten lyssnar aktivt på patienten, både på det som patienten tar upp men också efter sådant som patienten inte tala om. Psykoterapeuten kan sägas utforska och undersöka det uppenbara likväl som det mer dolda. Utforskandet och undersökandet pendlar mellan nutid och dåtid.

Dynamiken i psykoterapin

Syftet med att utforska dynamiken mellan nutid, dåtid, det medvetna och det omedvetna är, bland annat, att öka patientens självmedvetande och förståelse för hur tidiga erfarenheter kan påverka handlingar i nuet.
Genom en större medvetenhet och förståelse ges patienten andra möjligheter att förändra både självbild och självkänsla för att nämna några säker som kan bidra till en högre livskvalité.

”Skillnaden mellan dåtid nutid och framtid är inget annat än en envis illusion” 

Albert Einstein

PDT en förtroendefull relation

En viktig del i psykodynamisk terapi är att etablera en förtroendefull samarbetsrelation mellan den hjälpsökande och psykoterapeuten. I relationen så tänker man i psykodynamisk terapi att det kan finnas information som säger någonting om patientens erfarenheter av att relatera till andra. Genom att uppmärksamma det i terapin, att göra det möjligt att tillsammans tänka om och utforska så kan patienten, i en trygg och förutsägbar miljö, erbjudas nya möjligheter att förstå sig själv och ii relation till andra.

Avslutningsvis kan psykodynamisk terapi, som bedrivs av en legitimerad psykoterapeut, sägas karaktäriseras på följande sätt: Det som skiljer ett psykodynamiskt terapi samtal från andra typer av samtal menar Weiner & Bornstein (2009) är:

 1. Psykoterapeutens utbildning och erfarenhet
  Utbildningen ger psykoterapeuten andra förutsättningar för förståelsen för patienten och för att kunna förmedla denna förståelse på ett för patienten användbart sätt.
 2. Psykoterapeutens fokus på den hjälpsökande
  Den hjälpsökandes behov och mående är i fokus och patienten är ständigt i fokus för psykoterapeutens intresse.
 3. Psykoterapins utformning och struktur
  Sekretessen, tiden och kontinuiteten är viktiga komponenter och bidrar till att skapa en tillitsfull och trygg tillåtande atmosfär.
Psykoterapeutens utbildning och erfarenhet

Utbildningen ger psykoterapeuten andra förutsättningar för förståelsen för patienten och för att kunna förmedla denna förståelse på ett för patienten användbart sätt.

Psykoterapeutens fokus på den hjälpsökande

Den hjälpsökandes behov och mående är i fokus och patienten är ständigt i fokus för psykoterapeutens intresse.

Psykoterapins utformning och struktur

Sekretessen, tiden och kontinuiteten är viktiga komponenter och bidrar till att skapa en tillitsfull och trygg tillåtande atmosfär.

Psychcentral