TERAPI FÖR
UNGA &
UNGA VUXNA

Terapi för unga (ungdomar) & unga vuxna.
Leg. terapeut tar emot på Södermalm i Stockholm.
Välkommen

terapi för unga & unga vuxna, södermalm

Terapi för unga & unga vuxna, Södermalm, Stockholm. Du som är ungdom eller ung vuxen och söker terapi är prioriterad hos Mindyourmind. Mindyourmind finns på Södermalm, nära buss, t-bana och pendeltåg. Mottagningen är diskret belägen i ett vanligt hyreshus. Hos Mindyourmind får du träffa en legitimerad psykoterapeut. Välkommen!

terapi hos Mindyourmind

Mindyourmind erbjuder i första hand ungdomar & unga vuxna terapi, psykodynamisk psykoterapi (PDT). Korttids- eller långtidsbehandling.
I mån av utrymmer erbjuds också vuxna terapi, stödsamtal eller konsultation. Nedan följer kort information om terapi.

Om Terapi

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder ungefär bota eller vårda. Terapi är med andra ord en form av behandling. Den form av behandling (terapiform) som erbjuds hos Mindyourmind är psykoterapi. Det finns olika typer av psykoterapi, Mindyourmind erbjuder psykodynamisk psykoterapi (PDT).

Söka terapi

Att söka terapi och professionell hjälp kan göras av olika anledningar. Man kan till exempel känna oro, ångest eller känna sig nedstämd och/eller deprimerad.  Det kan leda till att hen drar sig undan, till sömnsvårigheter, irritation, ledsamhet, likgiltighet eller återkommande problem i sina relationer. 

Boka terapi

Efter att du lämnat kontaktuppgifter kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon. När vi har talats vid i telefon och om vi är överens, så börjar vi med att träffas vid tre tillfällen. Vid dessa tre tillfällen får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp.

Oavsett vilket form av psykoterapi som du söker så rekommenderar jag att du söker dig till en legitimerad psykoterapeut. Det finns flera anledningar till det och några nämner jag nedan.

Legitimerad psykoterapeut

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog. Därtill krävs också en basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Det är inte bara innehållet och längden av utbildning, erfarenhet och kunskap som kan skilja en legitimerad psykoterapeut från en icke legitimerad terapeut. Exempelvis så har en legitimerad psykoterapeut tystnadsplikt, det har inte en icke legitimerad terapeut.

Terapi och psykoterapi

Terapi kommer från grekiskan therapeia och betyder ”tjänst”, ”vård”, ”behandling”.  Ordet psykoterapi är en sammansättning av grekiskans psyche och therapeia och betyder ungefär själslig behandling. Terapi behandlar olika hälsoproblem.

Terapi behandlar olika typer av hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Vid fysiska hälsoproblem kan hen exempelvis vända sig till en fysioterapeut och erbjudas fysioterapi. Vid psykiska hälsoproblem kan hen vända sig till en psykoterapeut och erbjudas psykoterapi. Det finns olika former av psykoterapi och hos Mindyourmind erbjuds du psykodynamisk terapi, PDT. 

Terapi, psykoterapi, har ändrats över tid.
Psykodynamisk terapi har utvecklats

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi, (PDT). PDT är en, av de vanligaste formerna, av psykoterapi som finns i Sverige. PDT kallas även för dynamisk terapi eller psykodynamisk psykoterapi. På Mindyourmind är det legitimerad psykoterapeut som bedriver PDT, läs mer om legitimerad psykoterapeut här. 

Psykodynamisk terapi har utvecklats från psykoanalysen, som skapades för drygt 100 år sedan. Utvecklingen sedan dess har inneburit omfattande förändringar och idag bygger psykodynamisk terapi till stor del på;

 1.  psykoterapeuters samlade erfarenheter
 2. en omfattande och växande psykoterapiforskning och 
 3. modern utvecklingspsykologi.

I psykodynamisk terapi ägnas en stor del åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens* liv. Varje patients liv är unikt, varför den psykodynamiska terapin är individuellt utformad och följer inte en i förväg uppställda manual.

En psykodynamisk terapi kan vara variera i längd, från några månader till flera år. Psykodynamisk terapi är ett möte mellan psykoterapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen. Även om psykoterapeuter arbetar utifrån samma teoretiska grund så kommer arbetet färgas av psykoterapeutens utveckling av teori, metod och yrkeserfarenheter.

* Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod.

”Skillnaden mellan dåtid, nutid och framtid är inget annat än en envis illusion”

Albert Einstein

Terapi är till hjälp

Idag finns ett stort  forskningsstöd för att terapi är till hjälp för den som drabbats av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan visa sig på olika sätt. Ångest och depression är två exempel på ohälsa där forskning visat att terapi är till hjälp. Forskning visar också att det är viktigt att den som söker terapi känner förtroende för terapeuten och att hen känner dig trygg i relationen till terapeuten.

Olika anledningar till att söka terapi

Anledning till att söka hjälp och terapi är olika. En anledning kan vara egen ohälsa, att hen inte mår bra och vill ha en förändring till det bättre. För andra kan det handla om att vilja förstå sig själv bättre, kanske för att hen hamnar i liknande situationer i livet om och om igen och att det är svårt att förstå. Somliga upplever att det händer för mycket i vardagen och livet medan andra upplever att det händer för lite. 

Ibland händer något och ibland ingenting

Ibland är svårigheterna och problemen som vi människor upplever kopplade till en speciell händelse. Det kan till exempel vara en separation, förlust, en ny familjekonstellation eller att flytta och eller byta skola eller klass. Ibland känns livet svårt utan att det går att koppla ihop med något speciellt.

när vardagen känns svår och begränsad - det finns hjälp

Ibland är det svårt att nå en fungerande balans och ens vardag och liv kan då kännas svårt, problematiskt och begränsande. Detta kan visa sig på olika sätt.

Under perioder i ens liv kan exempelvis olika känslor upplevas starkare, intensivare ihållande och då bli svåra att hantera. Ibland utlöses de av att att något förändras i ens liv, exempelvis en separation eller en förlust. Andra gånger finns de bara där och är svåra att förstå.Det kan vara  känslor som är återkommande och svåra att hantera, exempelvis;

 • oro
 • stress
 • ångest
 • att det mesta känns meningslöst 
 •  att hen känner sig nedstämd och ledsen en stor del av den vakna tiden

Om känslorna är ihållande och begränsar vår förmåga att tänka om oss själva och andra kan det också vara svårt att förstå och hantera vardagen. Det kan i sin tur leda till;

 • återkommande konflikter
 • koncentrationssvårigheter
 • störd sömn (sova för mycket eller för lite)
 • isolering (att dra sig undan andra)
 •  självskadebeteende

Många gånger är det svårt att veta varför hen mår dåligt eller vad det är som påverkar det egna måendet negativt. För många blir det då svårt att veta vad hen ska göra för att må bättre. Det kan i sin tur göra det svårt att förändra sin situation själv. Då kan terapi vara till hjälp. I terapin kan hen tillsammans med psykoterapeuten försöka förstå mer av det som känns svårt och problematiskt. Med en annan förståelse så är det också möjligt att hitta andra sätt att hantera sin vardag. I en terapi kan målsättningen till exempel handla om;

 • bättre självkänsla
 • känna sig säkrare på sig själv
 • bättre kunna hantera sina känslor
 • att kunna sätta gränser mellan egna och andra behov
 • eller att bättre förstå sig själv och andra.

Olika perioder i ens liv kan också upplevas jobbiga. En sådan period i livet, som innebär stora förändringar, är ungdomstiden.

Är jag tillräckligt bra som jag är? En fråga som terapi kan handla om.
Är jag tillräckligt bra?

"duger jag? är jag älskad? finns det mening i mitt liv?

CAROLINE KROOK, BISKOP EMERITA

"...och finns det trygghet?"

ANNA KÅVER (ur boken ”Oro: Att leva med tillvarons ovisshet”)

Begränsningar, utveckling och terapi

Att i vardagen och i sitt liv uppleva sig begränsad, exempelvis genom att inte klara av något, är naturligt. Många gånger leder begränsningar till nya erfarenheter som blir en del i att lära känna sig själv och att utvecklas. Utvecklingen kan sägas ”stanna upp” när begränsningarna hinder hen från att göra det som ligger i linje med en sund utveckling. I perioder i livet kan det vara svårt att veta vad som är utvecklande, ungdomstiden är en sådan period.

ungdom & ung vuxen och begränsningar

Begränsningar handlar många gånger om att uppleva sig begränsad i sin vardag och i sitt liv. Begränsningar kan var av olika slag men hindrar i regel en fungerande balans mellan att tro på sig själv och ens egna förmåga och samtidigt vara trygg med att söka stöd och hjälp hos andra, när det behövs.

Hos Mindyourmind erbjuds patienten * ett eget utrymme, där patienten och psykoterapeuten tillsammans kan tänka om tankar, känslor, motiv, behov och relationer. Det är ett sätt att förstå mer om sig själv, sig själv i relation till andra, sin problematik och det som patienten upplever som svårt.

* Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod.

Ungdomstiden kan av många upplevas som en omtumlande tid och jobbig period. För ungdomen är det en period i livet då tidigare erfarenheter, tillsammans med nuet ska forma hens framtid. Det sker bland annat i relation till föräldrar, familj och vänner. Det är med andra ord inte bara föräldrar som är viktiga under denna period utan också kompisar och andra utanför familjen.

Ungdomstiden är också en tid som till delar handlar om att finna sig själv och vem hen är i relation till andra. Sammantaget är ungdomstiden en period som, av helt naturligt skäl, kan kännas omtumlande och upplevas både svår och problematisk.

Att vara ungdom är för många en tid i livet då flera omfattande förändringar sker. Det är helt naturligt och en del i hens utveckling.

 • En fysisk utveckling, det vill säga inre och yttre kroppsliga förändringar.
 • En kognitiv utveckling, bland annat alla de processer som används för att bli medveten om sig själv och andra.
 • En socioemotionell utveckling, som handlar om att utvecklas känslomässigt till en unik socialt fungerande individ.
Dessa förändringar, och/eller andra, kan för många upplevas som problematiska och svåra. Det betyder i sig inte att ungdomen behöver gå i terapi. Många gånger räcker den kärlek, stöd och omsorg som föräldern/vårdnadshavaren och/eller andra viktiga personer i tonåringens omgivning kan erbjuda. Men ibland behövs professionell hjälp.

Legitimerad psykoterapeut

Mindyourmind terapi & konsultation

Mindyourmind –  Terapi & Konsultation AB erbjuder i första hand ungdomar och unga vuxna psykodynamisk terapi, PDT. I mån av utrymme erbjuds också vuxna psykoterapi och konsultation. Konsultationer riktar sig i huvudsak till vuxna som upplever svårigheter och utmaningar i livet. Det kan exempelvis uppstå i samband med att bli förälder, att vara nybliven förälder, att bilda familj eller vid separation och förlust. Konsultationer är samtal av mer rådgivande och/eller stödjande karaktär.

Anders Thunholm, socialpedagog / leg. psykoterapeut

Jag som driver Mindyourmind och arbetar här heter Anders Thunholm. Min grundutbildning är socialpedagog och jag är också  legitimerad psykoterapeut. Min inriktning är psykodynamisk och jag är specialiserad på  barn- och ungdomspsykoterapi, utbildad på Ericastiftelsen, Stockholm.  Jag är medlem i  Psykoterapicentrum, riksförbundet för legitimerade psykoterapeuter och följer deras rekommendationer och etiska riktlinjer

Sedan slutet av 90-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar i olika konstellationer, utifrån olika teorier och metoder. Till en början arbetade jag mestadels miljöterapeutiskt, tillsammans med barn och ungdomar.  Jag arbetade även med även med korttidsterapier och familjerådgivning. Mitt arbete vilade då på en systemteoretisk grund och lösningfokuserad modell, utifrån Steve De Shazer och Insoo Kim Berg.

Sedan mitten av 2000-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar både i skola, i deras hemmiljö och på mottagning. 

Från 2011 har jag i huvudsak arbetat med föräldrarådgivning och de senaste åren också som kurator på en familjecentral där jag träffat gravida och nyblivna föräldrar. Jag har parallellt arbetat med individualterapier utifrån psykodynamisk teori (PDT) som volontär på stadsmissionens terapicenter.

 • 2018 avslutade jag min 3-åriga legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, inriktning barn och ungdom, Ericastiftelsen, Stockholm. En psykoterapeututbildning med fokus på psykoterapi med barn och ungdomar i ett familjeperspektiv.
 • 2012 avslutade jag min 2-åriga grundläggande psykoterapiutbildning vid socialhögskolan, Stockholms universitet. En psykoterapiutbildning med psykodynamisk och systemteoretisk grund och med kognitiv orientering (KBT).
 • 1999 avslutade jag min 3-åriga grundutbildning till Socialpedagog på socialhögskolan, Stockholms universitet.
 • Jag har även andra kortare utbildningar och är certifierad gruppledare, bland annat i Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetscirkeln på svenska.

MindYourMind

terapi för ungdomar & unga vuxna, södermalm, stockholm

 terapi för ungdomar & unga vuxna, Södermalm, Stockholm. Du får träffa en Legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut, välkommen! 

inför att Boka tid för terapi

Inför att boka tid för terapi behöver du lämna kontaktuppgifter och det kan vara bra att fundera över några praktiska saker.

inför terapi - FÖRSTA KONTAKT

Efter att du tagit den första kontakten och lämnat kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, så kommer du att bli uppringd. Det sker, vanligtvis nästföljande vardag, på det telefonnummer som lämnats. 

inför terapi - att tänka på

 • Spelar det roll om det är en kvinnlig eller manlig psykoterapeut?
 • Vilket färdmedel tänker du använda, tåg, buss, etc.?
 • En terapi kan pågå en lägre tid, är det praktiskt möjligt?

Terapi för ungdomar & unga vuxna, Södermalm, Stockholm

När terapi bokas för ungdomar är det vanligt att vårdnadshavaren (föräldern ) är den som tar första kontakten och lämnar sitt telefonnummer. Den första telefonkontakten tas då med föräldern. I första kontakten brukar praktiska frågor tas upp. Det kan vara kort information om varför kontakten tagits, ålder på ungdomen, osv. 

Om vi enas i telefonen så brukar dag och tid för de 3 första träffarna bestämmas. De tre tillfällena är för ungdomen och det är vanligen 3 tider samma veckodag och samma tid, exempelvis (3) torsdagar 17.00. Vid de tre tillfällen får ungdomen närmare beskriva sin situation, sina svårigheter och vad hen önskar för hjälp.  

Om vi efter dessa tre tillfällen är överens om att psykoterapi kan vara till hjälp för ungdomen och ungdomen känner tillit till terapeuten och trygg i överenskommelsen, så påbörjas därefter psykoterapin. Psykoterapin sker en gång i veckan, samma dag och tid.Varje tillfälle varar 45 minuter. Vid ungdomsterapi gäller följande:

 • Om du som ungdom själv tar kontakt så behöver jag kontakta vårdnadshavare
 • Vanligtvis träffas förälder/vårdnadshavare i ett första möte
 • Vid ungdomsterapier finns föräldrakontakt i någon form
 • Det som sägs i terapin är skyddat av sekretess

En psykoterapi kan variera i längd, den kan vara i ett par månader eller i ett år eller längre. När vi träffas så går vi tillsammans igenom och enas om hur vår kontakt ska se ut. Varje terapi är individuellt utformad. Beskrivningen ovan är generell så därför kan det i praktiken se olika ut. Vid ungdomsterapier, fram tills att ungdomen fyllt 18 kostar varje besök 675 kr därefter kostar det 875kr.

Mottagningen ligger i ett vanligt bostadshus och det är inte skyltat utanför.
Tänk på att komma tidigast 5 minuter innan överenskommen tid, kommer du tidigare finns risk att jag är upptagen och inte kan öppna.
Om du blir försenad eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt, smsa eller ring.

Uteblivet besök debiteras ej om det avbokats 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning därefter debiteras.

Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa, kontaktuppgifter hittar du nedan

Efter att du lämnat kontaktuppgifter kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon. När vi har talats vid i telefon och om vi är överens, så börjar vi med att, boka in tre tillfällen. Vid de tre tillfällena får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp.

Om vi är överens om att psykoterapi kan vara till hjälp för dig och du känner dig trygg med överenskommelsen, så påbörjas därefter psykoterapin. Vi träffas en gång i veckan, samma dag och tid. Varje tillfälle varar 45 minuter. När vi träffas så går vi tillsammans igenom och kommer överens om hur vår kontakt kommer ska vara.Varje besök kostar, för dig som fyllt 18 år: 875 kr.

Uteblivet besök debiteras ej om det avbokats 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning därefter debiteras.
Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa, kontaktuppgifter hittar du nedan

Terapi för ungdomar & unga vuxna, Södermalm, Stockholm

Boka terapi för ungdomar & unga vuxna här.
Mindyourmind erbjuder terapi för ungdomar & unga vuxna och finns på Södermalm i Stockholm.
Det är nära till buss, t-bana och pendeltåg. Mottagningen är diskret belägen i ett helt vanligt hyreshus.
Om du väjer att ringa och kommer till telefonsvarare, lämna namn och nummer. Om du mejlar, av sekretesskäl, tänk på att fatta dig kort.

BOKA TERAPI HÄR

ring för att boka terapi

Ringa för att boka terapi (070 79 68 557).
Du kan klicka på ikonen ovan för att ringa direkt.

Mejla för att boka terapi

Du kan mejla för att boka terapi (terapi(at)mindyourmind.se.
Du kan klicka på ikonen ovan för att mejla direkt.

Hitta till terapi

Du hittar terapi (Mindyourmind) på Ringvägen 64.

Du hittar den resväg som passar dig bäst genom att söka resväg på sl.se. Välkommen!