terapi södermalm stockholm

terapi

ungdomar & unga vuxna

Leg. psykoterapeut erbjuder terapi till ungdomar & unga vuxna
Södermalm Stockholm

Terapi för ungdomar & unga vuxna

Terapi för ungdomar & unga vuxna erbjuds av leg. psykoterapeut på Mindyourmind. Mindyourmind finns på Södermalm i Stockholm, nära pendeltåg, buss och tunnelbana. Välkommen

kort om terapi

Terapi

Leg. psykoterapeut erbjuder ungdomar & unga vuxna terapi och finns på Södermalm, Stockholm. Den terapiform som erbjuds är psykodynamisk psykoterapi, (PDT).  PDT är en terapiform som kan pågå ett par månader eller längre. Vuxna erbjuds terapi i mån av utrymme. Det finns olika skäl till att söka terapi.

Söka terapi

Att söka terapi och professionell hjälp kan göras av olika anledningar. Man kan till exempel känna oro, ångest eller känna sig nedstämd och/eller deprimerad.  Det kan leda till att hen drar sig undan, till sömnsvårigheter, irritation, ledsamhet, likgiltighet eller återkommande problem i sina relationer. 

Boka terapi

Efter att du lämnat kontaktuppgifter kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon. När vi har talats vid i telefon och om vi är överens, så börjar vi med att träffas vid tre tillfällen. Vid dessa tre tillfällen får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp.

Legitimerad psykoterapeut

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog. Därtill krävs också en basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Det är inte bara innehållet och längden av utbildning, erfarenhet och kunskap som skiljer en legitimerad psykoterapeut från en icke legitimerad terapeut. Tystnadsplikten är ytterligare ett exempel.

Psykodynamisk terapi

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder bl.a. att bota. Att bota är kopplat till olika typer av hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Vid fysiska hälsoproblem kan hen exempelvis vända sig till en fysioterapeut och erbjudas fysioterapi. Vid psykiska hälsoproblem kan hen vända sig till en psykoterapeut och erbjudas psykoterapi. Psykoterapi är en behandlingsmetod som grundar sig på psykologisk vetenskap. Mindyourmind erbjuder psykodynamisk terapi, (PDT).

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi, (PDT) är en form av många olika former av psykoterapi som finns. PDT kallas även för dynamisk terapi eller psykodynamisk psykoterapi. På Mindyourmind är det legitimerad psykoterapeut som bedriver PDT, läs mer om legitimerad psykoterapeut här. 

Psykodynamisk terapi har utvecklats från psykoanalysen, som skapades för drygt 100 år sedan. Utvecklingen sedan dess har inneburit omfattande förändringar och idag bygger psykodynamisk terapi till stor del på;

 1.  psykoterapeuters samlade erfarenheter
 2.  en omfattande och växande psykoterapiforskning och 
 3. modern utvecklingspsykologi.

psykodynamisk terapi, individuellt utformad

I psykodynamisk terapi ägnas en stor del åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens* liv. Varje patients liv är unikt, varför den psykodynamiska terapin är individuellt utformad och följer inte en i förväg uppställda manual.

En psykodynamisk terapi kan vara variera i längd, från några månader till flera år. Psykodynamisk terapi är ett möte mellan psykoterapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen. Även om psykoterapeuter arbetar utifrån samma teoretiska grund så kommer arbetet färgas av psykoterapeutens utveckling av teori, metod och yrkeserfarenheter.

* Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod.

”Skillnaden mellan dåtid nutid och framtid är inget annat än en envis illusion”

Albert Einstein

När är terapi till hjälp?

Idag finns ett stort forskningsstöd för att terapi är till hjälp för den upplever svårigheter och problem på grund av psykisk ohälsa, exempelvis vid ångest och depression  Forskning säger också att det är viktigt att den som söker terapi känner tillit till terapeuten och att hen känner dig trygg i relationen till terapeuten. Det är en förutsättning för att tillsammans kunna arbeta i riktning mot en förändring. 

svårigheter problem och terapi

Svårigheter och problem som vi upplever kommer att påverka oss och vårt mående på olika sätt, bland annat eftersom vi är olika rustade. Ibland är svårigheterna och problemen som vi människor upplever kopplade till en speciell händelse. Det kan till exempel vara en separation, förlust, en ny familjekonstellation eller att flytta och eller byta skola eller klass. Ibland känns livet svårt utan att det går att det går att koppla ihop med något speciellt, det bara känns jobbigt att vara.

Under perioder i ens liv kan exempelvis olika känslor upplevas starkare, intensivare ihållande och då bli svåra att hantera. Ibland utlöses de av att att något förändras i ens liv, exempelvis en separation eller en förlust. Andra gånger finns de bara där och är svåra att förstå.Det kan vara  känslor som är återkommande och svåra att hantera, exempelvis;

 • oro
 • stress
 • ångest
 • att det mesta känns meningslöst 
 •  att hen känner sig nedstämd och ledsen en stor del av den vakna tiden

Om känslorna är ihållande och begränsar vår förmåga att tänka om oss själva och andra kan det också vara svårt att förstå och hantera vardagen. Det kan i sin tur leda till;

 • återkommande konflikter
 • koncentrationssvårigheter
 • störd sömn (sova för mycket eller för lite)
 • isolering (att dra sig undan andra)
 •  självskadebeteende

Många gånger är det svårt att veta varför hen mår dåligt eller vad det är som påverkar det egna måendet negativt. För många blir det då svårt att veta vad hen ska göra för att må bättre. Det kan i sin tur göra det svårt att förändra sin situation själv. Då kan terapi vara till hjälp. I terapin kan hen tillsammans med psykoterapeuten försöka förstå mer av det som känns svårt och problematiskt. Med en annan förståelse så är det också möjligt att hitta andra sätt att hantera sin vardag. I en terapi kan målsättningen till exempel handla om;

 • bättre självkänsla
 • känna sig säkrare på sig själv
 • bättre kunna hantera sina känslor
 • att kunna sätta gränser mellan egna och andra behov
 • eller att bättre förstå sig själv och andra.

terapi för ungdomar och unga vuxna

Terapi för ungdomar

Terapi för ungdomar, terapi för tonåringar, ungdomsterapi , tonårsterapi eller ungdomspsykoterapi. Terapi för åldersgruppen 12- 18 år kan ha olika benämningar. Ungdomsterapi är det ord som Mindyourmind använder för åldersgruppen 12 – 18 år. Ungdomar är en prioriterad åldersgrupp hos Mindyourmind och ungdomen får alltid träffa en legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut.

ungdomar

Att vara ungdom kan av många upplevas som en omtumlande tid och jobbig period. För ungdomen är det en period i livet då tidigare erfarenheter, tillsammans med nuet ska forma hens framtid. Det sker bland annat i relation till föräldrar, familj och vänner. Det är med andra ord inte bara föräldrar som är viktiga under denna period utan också kompisar och andra utanför familjen. Ungdomstiden är också en tid som till delar handlar om att finna sig själv och vem hen är i relation till andra. Sammantaget är det är en period som av helt naturligt skäl kan kännas omtumlande och upplevas både svår och problematisk.

ungdomar och förändring

Att vara ungdom är för många en tid i livet då flera omfattande förändringar sker. Det är helt naturligt och en del i hens utveckling. För en del ungdomar blir dessa förändringar svåra och kan leda till problem. 

 • En fysisk utveckling, det vill säga inre och yttre kroppsliga förändringar. 
 • En kognitiv utveckling, bland annat alla de mentala processer som används för att bli medveten om sig själv och andra. 
 • En socioemotionell utveckling, som handlar om att utvecklas känslomässigt till en unik socialt fungerande individ. 
Dessa förändringar, eller andra, kan upplevas som problematiska och svåra. Det i sig betyder inte att ungdomen behöver gå i terapi. Många gånger räcker den kärlek, stöd och omsorg som föräldern/vårdnadshavaren och/eller andra viktiga personer i tonåringens omgivning kan erbjuda. 

terapi och ungdomar

Men ibland behövs ytterligare hjälp, professionell hjälp, för att ungdomen inte ska bli begränsad i sin utveckling. Begränsningar kan var av olika slag men hindrar i regel ungdomen från att nå en fungerande balans i livet. Balansen mellan att utforska omvärlden med en övertygelse om att klara av det och samtidigt vara trygg med att söka stöd och hjälp hos andra när det behövs. För att finna den balansen så kan psykoterapi vara till hjälp.

Hos Mindyourmind erbjuds ungdomar (terapi),  inom trygga ramar, ett eget utrymme där ungdomen och psykoterapeuten tillsammans kan tänka om tankar, känslor, behov och relationer. Det är ett sätt att förstå mer om sig själv, sig själv i relation till andra, sin problematik och det ungdomen upplever som svårt.

På Mindyourmind erbjuder legitimerad barn-  och ungdomspsykoterapeut i första hand terapi (PDT) till ungdomar ( 12- 18 år) och unga vuxna (19 – 30 år). Vuxna är välkomna för terapi i mån av utrymme.

legitimerad psykoterapeut

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog vilket motsvarar minst 180 högskolepoäng. 

Tillsammans med grundutbildningen krävs också en basutbildning i psykoterapi (förutom för psykologerna där basutbildningen ingår i grundutbildningen). Basutbildningen är på avancerad nivå , motsvarande 60 högskolepoäng. Därtill krävs egen psykoterapi samt psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år.

Efter grundutbildningen ska personen arbeta i minst två år och kan därefter läsa vidare, psykoterapeutprogrammet. Det är ytterligare 3 års studier på halvtid, 90 högskolepoäng. Det ska ske hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Om samtliga krav är uppfyllda och personen bedöms som lämplig kan Socialstyrelsen utfärda psykoterapeutlegitimation. Utbildningen är en av Sveriges längsta utbildningar. En legitimerad psykoterapeut kan arbeta på olika sätt och utifrån olika teorier. Legitimationen gäller för den specifika form och teori som legitimationen avser.

Legitimerad psykoterapeut är en yrkestitel och skyddad i lag. Psykoterapeut får bara de som har legitimation kalla sig. En legitimerad psykoterapeut lyder under hälsosjukvårdslagen, vilken reglerar vissa åtgärder som t.ex. krav på journalföring, system för kvalitetssäkring, rutiner för Lex Maria-anmälningar och tecknande av patientförsäkring. Ovan nämnda är några exempel på vad som skiljer en legitimerad psykoterapeut från en icke legitimerad psykoterapeut. Terapeut är inte en yrkestitel och vem som helst får kalla sig terapeut utan att ha någon som helst utbildning, kunskap eller erfarenhet.

Mindyourmind terapi & konsultation

Mindyourmind –  Terapi & Konsultation AB erbjuder i första hand ungdomar och unga vuxna psykodynamisk terapi, PDT. I mån av utrymme erbjuds också vuxna psykoterapi och konsultation. Konsultationer riktar sig i huvudsak till vuxna som upplever svårigheter och utmaningar i livet. Det kan exempelvis uppstå i samband med att bli förälder, att vara nybliven förälder, att bilda familj eller vid separation och förlust. Konsultationer är samtal av mer rådgivande och/eller stödjande karaktär.

Anders Thunholm, socialpedagog / leg. psykoterapeut

Jag som driver Mindyourmind och arbetar här heter Anders Thunholm. Min grundutbildning är socialpedagog och jag är också  legitimerad psykoterapeut. Min inriktning är psykodynamisk och jag är specialiserad på  barn- och ungdomspsykoterapi, utbildad på Ericastiftelsen, Stockholm.  Jag är medlem i riksförbundet för legitimerade psykoterapeuter, psykoterapicentrum och följer deras rekommendationer och etiska riktlinjer

Sedan slutet av 90-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar i olika konstellationer, utifrån olika teorier och metoder. Till en början arbetade jag mestadels miljöterapeutiskt, tillsammans med barn och ungdomar.  Jag arbetade även med även med korttidsterapier och familjerådgivning. Mitt arbete vilade då på en systemteoretisk grund och lösningfokuserad modell, utifrån Steve De Shazer och Insoo Kim Berg.

Sedan mitten av 2000-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar både i skola, i deras hemmiljö och på mottagning. 

Från 2011 har jag i huvudsak arbetat med föräldrarådgivning och de senaste åren också som kurator på en familjecentral där jag träffat gravida och nyblivna föräldrar. Jag har parallellt arbetat med individualterapier utifrån psykodynamisk teori (PDT) som volontär på stadsmissionens terapicenter.

 • 2018 avslutade jag min 3-åriga legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, med inriktning barn och ungdom, vid Ericastiftelsen, Stockholm. En psykoterapeututbildning med fokus på psykoterapi med barn och ungdomar i ett familjeperspektiv.
 • 2012 avslutade jag min 2-åriga grundläggande psykoterapiutbildning vid socialhögskolan, Stockholms universitet. En psykoterapiutbildning med psykodynamisk och systemteoretisk grund och med kognitiv orientering (KBT).
 • 1999 avslutade jag min 3-åriga grundutbildning till Socialpedagog på socialhögskolan, Stockholms universitet.
 • Jag har även andra kortare utbildningar och är certifierad gruppledare, bland annat i Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetscirkeln på svenska.

MindYourMind

Legitimerad psykoterapeut erbjuder terapi till ungdomar & unga vuxna och finns på Södermalm i Stockholm. I mån av utrymme erbjuds terapi, stödsamtal och konsultation till föräldrar och vuxna.

Boka tid för terapi

Efter att du eller din vårdnadshavare (förälder) lämnat kontaktuppgifter kommer du eller din vårdnadshavare (förälder), vanligtvis senast nästkommande vardag, att kontaktas via telefon. Bra att tänka på inför en terapi kan vara:

 • Är det möjligt att ta sig till terapin, finns buss, pendeltåg eller tunnelbana i närheten?
 • Spelar det roll om det är en kvinnlig eller manlig psykoterapeut?
 • En terapi kan pågå en lägre tid, hur fungerar det praktiskt?

Vid ungdomsterapier, fram tills att ungdomen fyllt 18 år kostar varje besök: 675 kr därefter kostar det 875kr
För unga vuxna och vuxna kostar varje besök 875 kr.
Uteblivet besök debiteras ej om det avbokats 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning därefter debiteras.
Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa, kontaktuppgifter hittar du nedan.

terapi till ungdomar

När du och jag eller jag och din vårdnadshavare (förälder) har talats vid i telefon och om vi är överens, så kommer du och jag att börja med att boka in tre tillfällen. De tre tillfällena brukar vara samma veckodag och samma tid. Vid dessa tre tillfällen får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp. Om vi efter dessa tre tillfällen är överens om att psykoterapi kan vara till hjälp för dig och du känner dig trygg med överenskommelsen, så påbörjas därefter psykoterapin. Vi träffas en gång i veckan, samma dag och tid. Varje tillfälle varar 45 minuter.

Vid ungdomsterapi gäller följande:

 • Om du som ungdom själv tar kontakt så behöver jag kontakta vårdnadshavare
 • Vanligtvis träffas förälder/vårdnadshavare i ett första möte
 • Vid ungdomsterapier finns föräldrakontakt i någon form
 • Det som sägs i terapin är skyddat av sekretess

När vi träffas så går vi tillsammans igenom vad som gäller och ovan är endast en övergripande beskrivning.

Vid ungdomsterapier, fram tills att ungdomen fyllt 18 kostar varje besök 675 kr därefter kostar det 875kr.
Uteblivet besök debiteras ej om det avbokats 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning därefter debiteras.
Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa, kontaktuppgifter hittar du nedan

terapi till unga vuxna

Efter att du lämnat kontaktuppgifter kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon. När vi har talats vid i telefon och om vi är överens, så börjar vi med att, boka in tre tillfällen. 

Vid de tre tillfällena får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp. Om vi är överens om att psykoterapi kan vara till hjälp för dig och du känner dig trygg med överenskommelsen, så påbörjas därefter psykoterapin. Vi träffas en gång i veckan, samma dag och tid. Varje tillfälle varar 45 minuter.

När vi träffas så går vi tillsammans igenom vad som gäller, ovan är kortare övergripande beskrivning.

Varje besök kostar, för dig som fyllt 18 år: 875 kr.
Uteblivet besök debiteras ej om det avbokats 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning därefter debiteras. 
Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa, kontaktuppgifter hittar du nedan

terapi för undgdomar & unga vuxna, Södermalm, Stockholm

Mindyourmind erbjuder, i första hand, ungdomar & unga vuxna terapi och finns på Södermalm i Stockholm. Mottagningen är diskret belägen i ett helt vanligt hyreshus. Mottagningen ligger nära buss, pendeltåg och tunnelbana.

Du hittar bäst resväg för dig genom att söka resväg på sl.se. Välkommen!

ring för terapi

0707968557

mejla mig för terapi

terapi(at)mindyourmind.se

hitta till terapi

Ringvägen 64, 118 61 Stockholm

Ange här för och efternamn
Telefonnummer

 För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog vilket motsvarar minst 180 högskolepoäng. Tillsammans med grundutbildningen krävs också en basutbildning i psykoterapi (förutom för psykologerna där basutbildningen ingår i grundutbildningen). Basutbildningen är på avancerad nivå , motsvarande 60 högskolepoäng. Därtill krävs egen psykoterapi samt psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år.